Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 Đang thực hiện

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2 (2017-2018)

0


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
 

Số:           /ĐHSPKTV-ĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Nghệ An, ngày   tháng 11  năm 2017
THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký học phần HK2 (2017-2018)
 

Thực hiện kế hoạch đào tạo HK 2 (2017 – 2018), Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2 (2017-2018) đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy như sau:
1. Thời gian đăng ký học phần HK2 (2017-2018)
   1.1. Đối với sinh viên đại học, cao đẳng tuyển sinh từ 2016 trở về trước
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 27/11/2017 đến 05/12/2017. Trong quá trình đăng ký nếu sinh viên gặp khó khăn thì đề nghị trợ giúp từ CVHT của mình.
- Thời gian hủy lớp học phần và đăng ký lại: Phòng Đào tạo sẽ thông báo danh sách các lớp học phần hủy và hướng dẫn cách đăng ký lại trên trang website http://sinhvien.spktvinh.edu.vn từ ngày 6/12/2017 đến 12/12/2017.
   1.2. Đối với sinh viên đại học, cao đẳng tuyển sinh 2017
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 25/12/2017 đến 06/01/2018. Trong quá trình đăng ký nếu sinh viên gặp khó khăn thì đề nghị trợ giúp từ CVHT của mình.
- Thời gian hủy lớp học phần và đăng ký lại: Phòng Đào tạo sẽ thông báo danh sách các lớp học phần hủy và hướng dẫn cách đăng ký lại trên trang website http://sinhvien.spktvinh.edu.vn từ ngày 8/01/2018 đến 13/01/2018.
2. Tổ chức thực hiện:
- Các CVHT chủ trì phối hợp với Trợ lý công tác HSSV của khoa thông báo, hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên cách đăng ký học phần, thời gian đăng ký học phần theo lịch trên.
- Phòng Đào tạo gửi danh sách các lớp học phần (dự kiến) cho các khoa quản lý môn trước khi bắt đầu lịch học 01 tuần và danh sách các lớp học phần (chính thức) sau khi bắt đầu lịch học 03 tuần (bằng bản mềm).
- Giáo viên giảng dạy các lớp học phần nhận danh sách sinh viên ở giáo vụ khoa quản lý học phần và điểm danh theo danh sách trên. Nếu sinh viên không có tên mà chưa có ý kiến của Phòng Đào tạo thì không cho vào lớp học.
3.   Những lưu ý đối với sinh viên đăng ký học phần:
- Sinh viên phải đóng học phí trước khi đăng ký.
- Các học phần Giáo dục QP-AN bắt buộc học theo lịch học và danh sách lớp học phần của Phòng Đào tạo xếp (sinh viên không cần đăng ký).
- Các học phần thực hành, thí nghiệm được bố trí cứng bắt buộc sinh viên phải đăng ký theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.
Nơi nhận:
- BGH (để c/đ);
-  Các khoa, Bộ môn GDTC-QP;
-  Các Cố vấn học tập.
-  Lưu: VT, ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
TS. Phạm Hữu Truyền
 
HOME I ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SINH VIÊN I CƠ HỘI VIỆC LÀM  THÔNG BÁO LIÊN HỆ 

Bản quyền thuộc về khoa Cơ khí chế tạo - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: No.117, Đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038)3567278; Fax:(038)3842530; Email: fmevute@gmail.com