Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 Đang thực hiện
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2012-2013
1. DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG XÉT KHEN THƯỞNG

TT Họ và tên Lớp Chức vụ Thành tích Ghi chú
1 Trần Xuân Bình ĐHCTMA K4 Lớp trưởng Hoạt động XS  
2 Nguyễn Văn Hiệp ĐHCTM – K6 Lớp trưởng Hoạt động XS  
3 Hồ Văn Tiệp CĐ CTM A K36 Lớp trưởng Hoạt động XS  
4 Nguyễn Minh Đức CĐ CTM B K37 Lớp trưởng Hoạt động XS  
5 Tạ Khắc Thái CĐN CGKL K6 Lớp trưởng Hoạt động XS  
6 Võ Hồng Quân CĐ CTM B K36 Lớp trưởng Hoạt động XS  
7 Trần Minh Quyền ĐH CTM K7 Lớp trưởng Hoạt động XS  
8 Đặng Thái Hòa ĐH CTM C K4 Lớp trưởng Hoạt động XS  
9 Nguyễn Bá Hiệp ĐH LT CTM N K4 Lớp trưởng Hoạt động XS  
10 Phạm Văn Huấn ĐH LT CTM Z K5 Lớp trưởng Hoạt động XS  

2. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG  ASEM VÀ VIETINBANK TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2012 - 2013

TT Họ và tên Lớp Kết quả HT Kết quả RL Hoàn cảnh gia đình Các ưu tiên khác Đề nghị loại học bổng
1 Trần Xuân Bình ĐHCTMA K4 Đạt 8.0 Tốt Hộ nghèo Không HB ASEM
2 Nguyễn Đại Nhân ĐHCTM K6 Đạt 3.0(TC) Tốt Cận nghèo Không HB ASEM
3 Hồ Thủy ĐHLTCTMB K4 Đạt 7.8 Tốt Cận nghèo Không HB Vietinbank
4 Hoàng Trọng Hiếu CĐLTCTM K36 Đạt 7.69 Tốt Cận nghèo Không HB Vietinbank
 3. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI SV GIỎI NGHỀ NĂM HỌC 2012 – 2013  
TT Họ và tên Lớp Đạt giải Giáo viên hướng dẫn Ghi chú
1 Đặng Văn Thông ĐHLTCTMB K4 Nhì (Tiện) Hoàng Xuân Lãm
Trần Văn Giang
Thi tay nghề giỏi do Tỉnh đoàn TC
2 Võ Văn Hạnh ĐHLTCTMA K4 Nhì (Hàn) Ngô Ngọc Sơn
Kiều Anh Dũng
Thi tay nghề giỏi do Tỉnh đoàn TC
    
 4. DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP KHÁ GIỎI NĂM HỌC 2012 – 2013  
TT Họ và tên Lớp Kết quả HT Xếp loại HT Xếp loại RL Ghi chú
1 Trần Xuân Bình ĐHCTMA K4 8.0 Giỏi Tốt  
2 Nguyễn Thành Đồng ĐHCTMA K4 7.36 Khá Khá  
3 Nguyễn Hữu Thả ĐHCTMC K4 7.00 Khá Tốt  
4 Nguyễn Văn Nam ĐHCTMC K4 7.08 Khá Khá  
5 Dương Xuân Ngọc ĐHCTMC K4 7.12 Khá Khá  
6 Nguyễn Văn Lượng ĐHCTMA K5 2.7 (TC) Khá Khá  
7 Đinh Bạt Trọng ĐHCTMA K5 2.5 (TC) Khá Khá  
8 Nguyễn Đại Nhân ĐHCTM K6 3.0 (TC) Giỏi Tốt  
9 Đinh Bạt Đại ĐHCTM K6 2.54(TC) Khá Tốt  
10 Nguyễn Thị Huyền Trang ĐHLTCTMA K4 7.3 Khá Tốt  
11 Hồ Văn Yên ĐHLTCTMA K4 7.0 Khá Khá  
12 Bùi Tuấn Anh ĐHLTCTMA K4 7.2 Khá Khá  
13 Nguyễn Văn Khánh ĐHLTCTMA K4 7.1 Khá Khá  
14 Nguyễn Văn Tú ĐHLTCTMA K4 7.3 Khá Khá  
15 Hồ Thủy ĐHLTCTMB K4 7.8 Khá Tốt  
16 Trần Văn Thắng ĐHLTCTMB K4 7.7 Khá Khá  
17 Đặng Đức Quảng ĐHLTCTMB K4 7.1 Khá Khá  
18 Trần Viết Phú ĐHLTCTMB K4 7.1 Khá Khá  
19 Lê Văn Thắng ĐHLTCTMB K4 7.1 Khá Khá  
20 Trần Hoàng Nhật ĐHLTCTMB K4 7.2 Khá Khá  
21 Đậu Xuân Toàn ĐHLTCTMB K4 7.2 Khá Khá  
22 Bùi Đức Tâm CĐKT Hàn K36 2.64 (TC) Khá Tốt  
23 Hoàng Trọng Hiếu CĐLTCTM K36 7.69 Khá Tốt  
24 Nguyễn Bá Lâm CĐLTCTM K36 7.42 Khá Khá  
25 Lê Đình Toàn CĐLTCTM K36 7.19 Khá Khá  
26 Trần Văn Thông CĐLTCTM K36 7.03 Khá Khá  
5. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG  TOYOTA
TT Họ và tên Lớp Chức vụ Kết quả HT Kết quả RL Hoàn cảnh gia đình Các ưu tiên khác
1 Trần Xuân Bình ĐHCTMA K4 Lớp trưởng Đạt 8.0 Tốt Hộ nghèo Mồ côi Bố
2 Hồ Thủy ĐHLTCTMB K4 Lớp trưởng Đạt 7.8 Tốt Cận nghèo Không
    6. DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG XÉT KHEN THƯỞNG
TT Họ và tên Lớp Chức vụ Thành tích Ghi chú
1 Trần Xuân Bình ĐHCTMA K4 Lớp trưởng Hoạt động XS  
2 Nguyễn Văn Hiệp ĐHCTM – K6 Lớp trưởng Hoạt động XS  
3 Hồ Văn Tiệp CĐ CTM A K36 Lớp trưởng Hoạt động XS  
4 Nguyễn Minh Đức CĐ CTM B K37 Lớp trưởng Hoạt động XS  
5 Tạ Khắc Thái CĐN CGKL K6 Lớp trưởng Hoạt động XS  
6 Võ Hồng Quân CĐ CTM B K36 Lớp trưởng Hoạt động XS  
7 Trần Minh Quyền ĐH CTM K7 Lớp trưởng Hoạt động XS  
8 Đặng Thái Hòa ĐH CTM C K4 Lớp trưởng Hoạt động XS  
9 Nguyễn Bá Hiệp ĐH LT CTM N K4 Lớp trưởng Hoạt động XS  
10 Phạm Văn Huấn ĐH LT CTM Z K5 Lớp trưởng Hoạt động XS  
 7. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI SV GIỎI NGHỀ NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG TUYÊN DƯƠNG  
TT Họ và tên Lớp Đạt giải Giáo viên hướng dẫn Ghi chú
1 Vũ Quang Công ĐH CTM B K5 Nhất (Thiết kế cơ khí) Phạm Đình Quang Thi tay nghề giỏi do khoa tổ chức
2 Trần Ngọc CĐN HÀN K4 Nhất (Hàn) Ngô Ngọc Sơn
Cao Xuân Lại
Thi tay nghề giỏi do khoa tổ chức
3 Trần Xuân Bình ĐH CTM A K4 Nhất (CGKL) Hoàng Xuân Lãm
Trần Văn Giang
Thi tay nghề giỏi do khoa tổ chức
  8. DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP KHÁ GIỎI NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG KHEN THƯỞNG
TT Họ và tên Lớp Kết quả HT Xếp loại HT Xếp loại RL Ghi chú
1 Trần Xuân Bình ĐHCTMA K4 8.0 Giỏi Tốt  
2 Nguyễn Thành Đồng ĐHCTMA K4 7.36 Khá Khá  
3 Nguyễn Hữu Thả ĐHCTMC K4 7.00 Khá Tốt  
4 Nguyễn Văn Nam ĐHCTMC K4 7.08 Khá Khá  
5 Dương Xuân Ngọc ĐHCTMC K4 7.12 Khá Khá  
6 Nguyễn Văn Lượng ĐHCTMA K5 2.7 (TC) Khá Khá  
7 Đinh Bạt Trọng ĐHCTMA K5 2.5 (TC) Khá Khá  
8 Nguyễn Đại Nhân ĐHCTM K6 3.0 (TC) Giỏi Tốt  
9 Đinh Bạt Đại ĐHCTM K6 2.54(TC) Khá Tốt  
10 Nguyễn Thị Huyền Trang ĐHLTCTMA K4 7.3 Khá Tốt  
11 Hồ Văn Yên ĐHLTCTMA K4 7.0 Khá Khá  
12 Bùi Tuấn Anh ĐHLTCTMA K4 7.2 Khá Khá  
13 Nguyễn Văn Khánh ĐHLTCTMA K4 7.1 Khá Khá  
14 Nguyễn Văn Tú ĐHLTCTMA K4 7.3 Khá Khá  
15 Hồ Thủy ĐHLTCTMB K4 7.8 Khá Tốt  
16 Trần Văn Thắng ĐHLTCTMB K4 7.7 Khá Khá  
17 Đặng Đức Quảng ĐHLTCTMB K4 7.1 Khá Khá  
18 Trần Viết Phú ĐHLTCTMB K4 7.1 Khá Khá  
19 Lê Văn Thắng ĐHLTCTMB K4 7.1 Khá Khá  
20 Trần Hoàng Nhật ĐHLTCTMB K4 7.2 Khá Khá  
21 Đậu Xuân Toàn ĐHLTCTMB K4 7.2 Khá Khá  
22 Bùi Đức Tâm CĐKT Hàn K36 2.64 (TC) Khá Tốt  
23 Hoàng Trọng Hiếu CĐLTCTM K36 7.69 Khá Tốt  
24 Nguyễn Bá Lâm CĐLTCTM K36 7.42 Khá Khá  
25 Lê Đình Toàn CĐLTCTM K36 7.19 Khá Khá  
26 Trần Văn Thông CĐLTCTM K36 7.03 Khá Khá  
      9. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG  TOYOTA
TT Họ và tên Lớp Chức vụ Kết quả HT Kết quả RL Hoàn cảnh gia đình Các ưu tiên khác
1 Trần Xuân Bình ĐHCTMA K4 Lớp trưởng Đạt 8.0 Tốt Hộ nghèo Mồ côi bố
2 Hồ Thủy ĐHLTCTMB K4 Lớp trưởng Đạt 7.8 Tốt Cận nghèo Không

                                                                                                   Vinh, ngày 14 tháng 10 năm 2013
                       P. Trưởng khoa                                                                       Trợ lý CTHSSV
 
                              (đã ký)                                                                                       (đã ký)
 
                       Trần Văn Cách                                                                          Ngô Xuân Sơn
 
 
HOME I ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SINH VIÊN I CƠ HỘI VIỆC LÀM  THÔNG BÁO LIÊN HỆ 

Bản quyền thuộc về khoa Cơ khí chế tạo - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: No.117, Đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038)3567278; Fax:(038)3842530; Email: fmevute@gmail.com