Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 Đang thực hiện

Kế hoạch đăng ký Học kỳ hè 2017 và Học kì 1 (2017-2018) theo tín chỉ

0

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
 Số: 171  /ĐHSPKTV-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Nghệ An, ngày 31 tháng 5  năm 2017
THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký Học kỳ hè 2017 và Học kì 1 (2017-2018) theo tín chỉ

 
Tiếp theo Thông báo 125/ĐHSPKTV – ĐT ngày 21/4/2017 V/v tổ chức học lại, học cải thiện và thi lại cho sinh viên trong Học kỳ Hè 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và kế hoạch đào tạo Học kỳ I (2017 – 2018), Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần đối với sinh viên đại học, đại học liên thông, cao đẳng học theo tín chỉ  như sau:
I. KẾ HOẠCH HỌC KỲ HÈ 2017 (HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN):
1. Thời gian đăng ký học phần Học kỳ hè 2016 – 2017:
  a. Thời gian đăng ký: Sinh viên đại học, đại học liên thông, cao đẳng đăng ký học phần Học kỳ hè (2016-2017) trên phần mềm từ ngày 02/6/2017 đến 08/6/2017. Trong quá trình đăng ký nếu sinh viên gặp khó khăn thì đề nghị trợ giúp từ CVHT của mình.
b. Thời gian hủy lớp học phần và đăng ký lại: Phòng Đào tạo sẽ thông báo danh sách các lớp học phần hủy và hướng dẫn cách đăng ký lại trên trang website http://www.vuted.edu.vn mục “ ĐĂNG KÝ HỌC”  từ ngày 10/6/2017 đến 13/6/2017.
2. Tổ chức thực hiện:
a. Đối với các khoa:
- Lập danh sách giáo viên giảng dạy theo lớp học phần gửi Phòng Đào tạo trước ngày 07/6/2017.
- Giáo viên giảng dạy các lớp học phần nhận danh sách sinh viên ở Giáo vụ khoa quản lý học phần và điểm danh theo danh sách trên. Nếu sinh viên không có tên mà chưa có ý kiến của Phòng Đào tạo thì không cho vào lớp học.
- Các CVHT chủ trì phối hợp với Trợ lý công tác HSSV của khoa thông báo, hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên cách đăng ký học phần, thời gian đăng ký học phần theo lịch trên.
b. Phòng Đào tạo: Lập thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học, gửi danh sách sinh viên đăng ký các lớp học phần và lập lịch thi của học lại gửi các bộ phận liên quan.
c. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Chủ trì phối hợp với các khoa và Phòng Đào tạo để tổ chức thi của học lại từ ngày 31/7 đến 13/8/2017, chấm thi và nhập điểm trước 25/8/2017.
d. Phòng Kế toán – Tài chính: Hướng dẫn các thủ tục tài chính liên quan đến học lại theo quy định của Nhà trường.
đ. Phòng Thanh tra: Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định.
e. Phòng TH-HC-QT: Bố trí người mở, đóng cửa phòng học (theo lịch cụ thể của Phòng Đào tạo).
II. KẾ HOẠCH HỌC KỲ I (2017 – 2018)
1. Thời gian đăng ký học phần HKI (2017-2018)
a. Thời gian đăng ký: Sinh viên đại học, đại học liên thông, cao đẳng đăng ký học phần HK1 (2017-2018) trên phần mềm từ ngày 09/6/2017 đến 15/6/2017. Trong quá trình đăng ký nếu sinh viên gặp khó khăn thì đề nghị trợ giúp từ CVHT của mình.
b. Thời gian hủy lớp học phần và đăng ký lại: Phòng Đào tạo sẽ thông báo danh sách các lớp học phần hủy và hướng dẫn cách đăng ký lại trên trang website http://www.vuted.edu.vn mục “ ĐĂNG KÝ HỌC”  từ ngày 16/6/2017 đến 28/6/2017.
2. Tổ chức thực hiện:
a. Các CVHT chủ trì phối hợp với Trợ lý công tác HSSV của khoa thông báo, hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên cách đăng ký học phần, thời gian đăng ký học phần theo lịch trên.
b. Phòng Đào tạo gửi danh sách các lớp học phần (dự kiến) cho các khoa quản lý trước khi bắt đầu lịch học 01 tuần và danh sách các lớp học phần (chính thức) sau khi bắt đầu lịch học 02 tuần (bằng bản mềm) qua Email của trợ lý giáo vụ Hhoa.
c. Giáo viên giảng dạy các lớp học phần nhận danh sách sinh viên ở giáo vụ khoa quản lý học phần và điểm danh theo danh sách trên. Nếu sinh viên không có tên mà chưa có ý kiến của Phòng Đào tạo thì không cho vào lớp học.
3.   Những lưu ý đối với sinh viên đăng ký học phần:
a. Các học phần Giáo dục QP-AN bắt buộc học theo lịch học và danh sách lớp học phần của Phòng Đào tạo xếp (sinh viên không cần đăng ký).
b. Các học phần thực hành, thí nghiệm được bố trí cứng bắt buộc sinh viên phải đăng ký theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.
c. Tất cả SV đại học, cao đẳng học theo tín chỉ nếu không đăng ký sẽ không có tên trong danh sách học và danh sách dự thi kết thúc học phần.

KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG

 
                                                                                                                                                                                                                    Đã ký
 
 
TS. Phạm Hữu Truyền
                                                                  
                                               
                            
 
 

HOME I ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SINH VIÊN I CƠ HỘI VIỆC LÀM  THÔNG BÁO LIÊN HỆ 

Bản quyền thuộc về khoa Cơ khí chế tạo - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: No.117, Đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038)3567278; Fax:(038)3842530; Email: fmevute@gmail.com